Zakres działalności


Od lat dziewięćdziesiątych prowadzimy działalność konsultingową i wykonawczą w obszarze ochrony środowiska i usług informatycznych. Jesteśmy m.in. współautorami:
1. Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014 (opracowanie części dotyczącej odpadów i substancji chemicznych).
2. Planów gospodarki odpadami, programów ochrony środowiska oraz programów usuwania wyrobów zawierających azbest dla województw, powiatów, gmin oraz wielu dużych miast.
3. Prognoz oddziaływania na środowisko projektów planów i programów.
4. Koncepcji programowo - przestrzennych zakładów zagospodarowania odpadów oraz studiów wykonalności dla tego typu obiektów.
5. Koncepcji organizacji i funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
6. Planów awaryjnych oraz instrukcji eksploatacji dla składowisk odpadów.
7. Wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowisk odpadów.
8. Sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami i programów ochrony środowiska.Mamy również wieloletnie doświadczenie w:
1. Opracowywaniu i wdrażaniu oprogramowania komputerowego, a w szczególności wspomagającego gospodarowanie odpadami.
2. Wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w wielu gminach, prowadząc szkolenia, analizy studialne i ekonomiczne oraz opracowując regulaminy i uchwały.
3. Organizacji szkoleń i warsztatów dotyczących gospodarowania odpadami.
4. Opracowywaniu materiałów edukacyjnych z szeroko pojętej ochrony środowiska.
5. Wykonywaniu analiz prawnych z zakresu gospodarki odpadami.
6. Opracowywaniu ocen oddziaływania na środowisko różnego typu obiektów.
7. Analizy danych monitoringowych zanieczyszczenia terenów wokół składowisk odpadów przy wykorzystaniu technik statystycznych.
8. Optymalizacji gospodarowania odpadami w przemyśle.
9. Opracowywaniu opinii o innowacyjności produktów.

Ponadto, oferujemy wykonanie:
1. Sprawozdawczości przedsiębiorców, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i marszałków oraz corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Stron WWW.
3. Oprogramowania komputerowego o przeznaczeniu innym niż ochrona środowiska.
4. Koncepcji i projektów rekultywacji i zagospodarowania składowisk odpadów.
5. Koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Możemy Państwu pomóc w działaniach informacyjno - edukacyjnych przy wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadząc warsztaty i szkolenia:
1. Dla przedsiębiorców, którzy obsługiwać będą gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie prowadzenia sprawozdawczości.
2. Pracowników gminnych w zakresie organizacji, prowadzeniu gospodarowania odpadami komunalnymi i sprawozdawczości w gminie.
3. Dla uczniów i mieszkańców gmin, np. we właściwym prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów.